ผลการคัดเลือกกำลังพลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานและซ่อมบำรุงบนเรือ(Operator and Onboard Maintainer Level)

Release Date : 10-07-2020 11:48:49
ผลการคัดเลือกกำลังพลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานและซ่อมบำรุงบนเรือ(Operator and Onboard Maintainer Level)