ผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี

พิบูลย์ พีรชัยเดโช

ผู้บัญชาการ กองเรือยามฝั่ง

นาวาเอก

ศิวะคเณศ สว่างนาวิน

รองผู้บัญชาการ กองเรือยามฝั่ง

นาวาเอก

เกรียงศักดิ์ จงหมาย

รองผู้บัญชาการ กองเรือยามฝั่ง

นาวาเอก

ธเนตร อนามธวัช

เสนาธิการ กองเรือยามฝั่ง

นาวาเอก

เทพฤทธิ์ คำเลิศ

รองเสนาธิการ กองเรือยามฝั่ง

นาวาเอก

ศักดิ์ดา พัวทรัพย์เจริญ

รองเสนาธิการ กองเรือยามฝั่ง

นาวาเอก

พิเชษฐ์ พิมพ์ถนอม

ผู้อำนวยการ กองช่าง กองเรือยามฝั่ง

นาวาเอก

ภัทรสรรค์ ดอกนาค

ผู้บังคับหมวดเรือที่ ๑ กองเรือยามฝั่ง

นาวาเอก

โกวิท สิงห์ทอง

ผู้บังคับหมวดเรือที่ ๒ กองเรือยามฝั่ง

นาวาเอก

ณัฐวัชต์ วิชกูล

ผู้บังคับหมวดเรือที่ ๓ กองเรือยามฝั่ง

นาวาเอก

สมยศ เทวศรัญยดิษฐ์

รองผู้อำนวยการ กองช่าง กองเรือยามฝัง

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด