รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นกำลังพลรับเรือ ตกฝ.ชุดเรือ ต.997 - เรือ ต.998

Release Date : 05-08-2020 00:00:00
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นกำลังพลรับเรือ ตกฝ.ชุดเรือ ต.997 - เรือ ต.998