พลเรือตรี สุเทพ ลิมปนันท์วดี ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรของกองเรือยามฝั่ง ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น

Release Date : 13-11-2020 12:32:50
พลเรือตรี สุเทพ  ลิมปนันท์วดี ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรของกองเรือยามฝั่ง ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น

"การได้รับยศสูงขึ้นนอกจากเป็นการเจริญก้าวหน้าในชีวิตรับราชการแล้วยังแสดงถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามมาอีกด้วย" ใจความตอนหนึ่งของโอวาท ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 1330 พลเรือตรี สุเทพ  ลิมปนันท์วดี ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรของกองเรือยามฝั่ง ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น
 
  
  

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี สุเทพ  ลิมปนันท์วดี ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรของกองเรือยามฝั่ง ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง